ข้อมูลศิษย์เก่า       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561       คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       ปฎิทินการศึกษา2560       BYE NIOR 2560       ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่        สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2       สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์     
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     สำหรับนักศึกษา
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)
  Facebook
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  17
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,085
 เยี่ยมชมปีนี้ :  7,023
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  57,611
 IP :  54.152.38.154
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2559

  ข่าวสารและกิจกรรม
  สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2
 หมวด :  กิจกรรมนักศึกษา   วันที่ :  05-12-2559
     โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา”

     หลักการและเหตุผล
     มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคมให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทะนุบำรุงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนจึงเป็นกลุ่มบุคคลหลักที่ต้องทำหน้าที่ดังกล่าว และใช้ความรู้ความสามารถตามศาสตร์ที่เรียนมาในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
    สำหรับการอยู่ร่วมกับของนักศึกษาในชั้นเรียน ทุกคนมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปตามสภาพแต่ละบุคคล ซึ่งจะต้องการพึ่งพาอาศัยกันและปรับตัวเข้าหากันหากไม่สามารถปรับตัวได้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการไม่กล้าแสดงออกของนักศึกษา การพูดในชั้นเรียนหรือที่ประชุม ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของนักศึกษาที่จะต้องพัฒนาศักยภาพและความสามารถในตัวบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแล้วสามารถที่จะนำความรู้ไปทำงานตามหน้าที่และบทบาทของตนสู่การเป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพ และปฏิบัติงานในองค์กรทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดสัมมนาได้เล็งเห็นความสำคัญของ “การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา”เป็นการแสดงออกของความสามารถที่มีอยู่ในบุคคล เพื่อให้เห็นถึงความกล้าแสดงออก การตัดสินใจ จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้