ข้อมูลศิษย์เก่า       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561       คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       ปฎิทินการศึกษา2560       BYE NIOR 2560       ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่        สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2       สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์     
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     สำหรับนักศึกษา
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)
  Facebook
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  20
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,003
 เยี่ยมชมปีนี้ :  2,935
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  53,523
 IP :  54.236.246.85
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2559

  ข่าวสารและกิจกรรม
 สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1
 หมวด :  กิจกรรมนักศึกษา   วันที่ :  01-12-2559
       โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  หัวข้อ การเเก้ไขปัญหาการใช้ความรุ่นแรงต่อเด็กและสตรี
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์หัวข้อ การแก้ปัญหาการใช้ความรุ่นเเรงต่อเด็กและสตรี ในรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์โดยมี อาจารย์ อาริยา ป้องศิริ  อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งโครงการดำเนินการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมหาญสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีนักศึกษาสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 หมู่ 1-2 เป็นผู้ดำเนินโครงการ และมีนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปี่ที่  1 2 และ 4 เป็นผู้เข้ารับฟังการบรรยาย
       หลักการและเหตุผล
       ในปัจจุบันปัญหาการใช้ความรุ่นแรงเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กหรือผู้ใหญ่หรือสตรีในสังคม จึงทำให้เกิดเป็นปัญหาสำคัญในสังคมเราทำให้เกิดผลที่ตามมามากมายไม่ว่าจะเกิดขึ้นในทางตรงหรือทางอ้อมปัญหาเหล่านั้นย่อมส่งผลกระทบในหลายๆด้าน การแก้ปัญหาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งหัวข้อที่ได้นำมาบรรยายมีจุดมุ่งเน้นให้ทราบถึงสาเหตุและรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
 
       วัตถุประสงค์
1. เพื่อเน้นให้ทุกคนในชุมชนทราบถึงปัญหาที่เดขึ้นและได้รู้วิธีแนวทางการแก้ไข 
2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะในการจัดโครงการสัมมนา