ข้อมูลศิษย์เก่า       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561       คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       ปฎิทินการศึกษา2560       BYE NIOR 2560       ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่        สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2       สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์     
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     สำหรับนักศึกษา
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)
  Facebook
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  24
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,007
 เยี่ยมชมปีนี้ :  2,939
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  53,527
 IP :  54.236.246.85
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2559

  ข่าวสารและกิจกรรม
 อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์เผยแพร่ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐
 หมวด :  เผยแพร่งานวิชาการ   วันที่ :  19-09-2559
การประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙ "เอกภาพและความหลากหลายในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ซึ่งสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 4 บทความ ประกอบด้วย

บทความวิชาการของอาจารย์อาริยา ป้องศิริ
เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือ (Collaborative Governance) : โอกาส และความเป็นไปได้ ในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน  

บทความวิชาการของอาจารย์จริยา ชาตะสุวัจนานนท์  
เรื่อง การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน  

บทความวิจัยของสิรินดา กมลเขต
เรื่อง แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

บทความวิจัยของอาจารย์พิมพ์ลิขิต แก้วหานาม
เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา บ้านคำไผ่ – โนนสง่า จังหวัดกาฬสินธุ์