ข้อมูลศิษย์เก่า       ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีปารศึกษา 2561       คณะภายในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์       ปฎิทินการศึกษา2560       BYE NIOR 2560       ศึกษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ตามฮีตสิบสอง ครองสิบสี่        สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่2       สัมมนาทางสาขารัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มที่1       ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์     
     สาขารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตรการศึกษา
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     สำหรับนักศึกษา
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด)
  Facebook
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  26
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,009
 เยี่ยมชมปีนี้ :  2,941
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  53,529
 IP :  54.236.246.85
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2559

  แนะนำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๔๕ ภายใต้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาค
กศ.ปช. ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้จัดการเรียนการสอนในภาคปกติขึ้นในหลักสูตรเดียวกัน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๓
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีท่านทองใบ ทองเปาด์ ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ผลักดันให้มีการเรียนการสอนทางกฎหมายขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ประชาชนรู้
กฎหมายและในปีเดียวกันได้เปิดปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          จากพัฒนาการในทั้งสองสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการศึกษา
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีภารกิจที่รับผิดชอบในหลายๆ
ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนด้านการพัฒนางานวิจัย
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิชารัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
ภาคปกติและ ภาค กศ.ปช. มีจำนวนผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งจำนวนนักศึกษาปริญญาตรี
ประมาณ ๖๐๐ คน และระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จำนวนนักศึกษาประมาณ ๔๐ คน