ชื่อ - นามสกุล :นายนฤชิต แสนปากดี
ตำแหน่ง :หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :