หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  128
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,782
  เยี่ยมชมปีนี้ :  5,782
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  754,413
  IP :  3.239.233.139
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  คณะกรรมการประจำคณะชุดที่ 1

 

 
รองศาสตราจารย์พรชัย   สุนทรพันธุ์   (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ประวัติการศึกษา

                          -   นิติศาสตรบัณฑิต           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                          -   LLM. (M.C.L) กฎหมายเปรียบเทียบ จาก Southem   Methodist  University  (USA)
                          -   ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ
                          -   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   รุ่นที่ ๓๙  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   ดร.สุมนต์   สกลไชย   (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ประวัติการศึกษา

                          -   เภสัชศาสตรบัณฑิต   (เกียรตินิยมอันดับ ๑)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                          -   นิติศาสตรบัณฑิต                                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                          -   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาเภสัชศาสตร์      มหาวิทยาลัยมหิดล
                          -   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Medicinal Chemistry จาก Purdue University สหรัฐอเมริกา
                          -   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   รุ่นที่ ๔๘ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
 

   

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ   สุวรรณบล   (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ประวัติการศึกษา

                         -   รัฐศาสตรบัณฑิต                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                         -   M.A. in  Public  Administration  จาก  University  of  Tasmania
                         -   Ph.D.  จาก  The  Australian   National   University

 

     

ดร.กตัญญู   แก้วหานาม   (ประธานกรรมการ)

ประวัติการศึกษา

                         -   บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาการจัดการ    มหาวิทยาลัยรังสิต
                         -   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต               มหาวิทยาลัยภาคตะวันเฉียงเหนือ
                         -   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

     

นางสาวสิรินดา   กมลเขต   (กรรมการและเลขานุการ)

ประวัติการศึกษา

                           -   บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                           -   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต             มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  
ok'lk 

       

นายนฤชิต   แสนปากดี   (กรรมการ)

ประวัติการศึกษา

                          -   นิติศาสตรบัณฑิต                     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                          -   นิติศาสตรมหาบัณฑิต              มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

                                                                                                                                                                             นา  

ดร.ธราเทพ   ยงโชติวุฒิกุล   (กรรมการ)

ประวัติการศึกษา

                          -   ศิลปศาสตรบัณฑิต   (บริหารรัฐกิจ)                         มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                          -   ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   (รัฐศาสตร์การปกครอง)  มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย
                          -   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  
ว่าที่ร้อยตรีเกริกไกร   นรภาร   (กรรมการ)

ประวัติการศึกษา

                          -   นิติศาสตรบัณฑิต           มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                          -   นิติศาสตรมหาบัณฑิต    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

   

นางสาวณภัทร   สร้อยจิต   (กรรมการ)

ประวัติการศึกษา

                          -  บริหารธุรกิจบัณฑิต   (การจัดการทั่วไป)                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                          -   ศิลปศาตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 

                 

นายเด่นทนง   ภูนาโคก   (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
 

ประวัติการศึกษา

                          -   รัฐศาสตรบัณฑิต   (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  
Previous Previous