หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานบริหารงานบุคคล
  เมนูหลัก
  ติดต่อคณะ
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  128
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  8,527
  เยี่ยมชมปีนี้ :  71,544
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  734,309
  IP :  34.232.51.240
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ

“ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
จัดโดย
โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  
ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 

                                                                                                         
1.หลักการและเหตุผล
        ในปัจจุบันการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่การจัดเก็บภาษีมักประสบปัญหาหลายประการโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่  เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้มานาน และมีความไม่ชัดเจนหลายประการ ดังนั้น เมื่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นก็มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เริ่มทำงานในเชิงรุกและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดเก็บให้มีรายได้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาได้ ดังนั้น ปัญหาจึงมักจะเกิดขึ้นกับเจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา กล่าวคือ เมื่อเกิดมีปัญหาข้อพิพาทขึ้นมาแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บเกิดความไม่สบายใจและมีความรู้สึกไม่มั่นใจในการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ส่วนใหญ่มิได้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์จึงขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในการอ่านและการตีความบทบัญญัติ ข้อกฎหมายและระเบียบคำสั่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน
        ด้วยเหตุนี้ โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากคณะผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางและผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ “ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทในการบังคับใช้กฎหมายทั้งในระดับการปฏิบัติงานในชั้นเจ้าหน้าที่ ปัญหาข้อพิพาทที่พบในศาลภาษีอากรกลาง และปัญหาข้อพิพาทที่พบในศาลฎีกาว่ามีขั้นตอน แนวทางปฏิบัติและแนวทางในการวินิจฉัยอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
2.
วัตถุประสงค์โครงการ
       
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นต้น
        2.2 เพื่อศึกษาปัญหาข้อพิพาทและแนวทางแก้ไขในชั้นเจ้าหน้าที่อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและข้อหารือที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่น ร่วมทั้งขั้นตอนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
        2.3 เพื่อศึกษาปัญหาข้อพิพาทและแนวทางแก้ไขตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
        2.4 เพื่อศึกษาปัญหาข้อพิพาทคดีภาษีท้องถิ่นในศาลภาษีอากรกลางเช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรรังนกอีแอ่น และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
        2.5 เพื่อศึกษาปัญหาข้อบกพร่องของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเตรียมพยานหลักฐานและ การนำสืบเข้าสืบคดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรรังนกอีแอ่น และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
        2.6 เพื่อศึกษาแนวทางตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายอากรรังนกอีแอ่น และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 
3.
กำหนดการและรูปแบบการอบรม         
        บรรยายโดยวิทยากรจากศาลภาษีอากรกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีความรู้    ความชำนาญ และมีประสบการณ์ด้านภาษีอากรท้องถิ่นโดยเฉพาะพร้อมตอบข้อซักถาม          
 
        วิทยากรผู้บรรยาย
                    อาจารย์อวิรุทธ์    ชาญชัยกิตติกร           ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
                    อาจารย์ประภาศ  คงเอียด                     ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
                    นายโสภณ         ชาเรืองฤทธิ์               ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  


4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม           
        ผู้บริหาร/พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
            -   นายก หรือรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            -   ปลัด หรือรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            -   ผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนการคลังหรือนักวิชาการจัดเก็บรายได้ หรือนิติกร
            -   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ หรือเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
            -   นิติกร พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
 

5. ระยะเวลาฝึกอบรม

            -   หลักสูตร 3วัน ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม2555
            -  
โดยผู้เข้าอบรมต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมทั้งหมดมีสิทธิได้รับวุฒิบัตรจากโครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 

6. สถานที่ฝึกอบรม

          ณ โรงแรมริมปาว  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 

7. ค่าธรรมเนียมการอบรม

          7.1 ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน คนละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) เพื่อเป็นค่าเอกสารอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งสามารถเบิกได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549
          7.2 ค่าที่พัก ค่าเดินทาง สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
 

8. จำนวนผู้เข้าอบรม 120 คน

9.
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        
9.1 เพื่อให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของท้องถิ่น ทราบและเข้าใจปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
         9.2 เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของท้องถิ่นทราบและเข้าใจปัญหาข้อพิพาทและ    แนวทางแก้ไขตามกฎหมายยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
         9.3 เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานท้องถิ่นรับทราบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามแนวคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางและศาลฎีกาซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการให้บริการแก่ประชาชน
 

10. หน่วยงานรับผิดชอบ

         คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  โทรศัพท์ 043 – 602 - 043 ต่อ 586
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
        
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์  สกลไชย             ที่ปรึกษาโครงการ
         รองศาสตราจารย์พรชัย  สุนทรพันธุ์                         ที่ปรึกษาโครงการ
         รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ  สุวรรณบล                    ที่ปรึกษาโครงการ
         ดร.กตัญญู  แก้วหานาม                                        ประธานโครงการ
         นางสาวสิรินดา กมลเขต                                        กรรมการโครงการ
         นายจตุรงค์ ศรีสุธรรม                                            ประสานงานโครงการ
กำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ

“ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

                                                                                                                   

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555

12.00 – 13.00 น.        ลงทะเบียน และรับเอกสาร  
13.00 –13.30 น.         พิธีเปิดการอบรม
                                โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต             ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
13.30 – 14.30 น.        ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กร
                                ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
                                โดย นายโสภณ ชาเรืองฤทธิ์                 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  
14.30 –14.45 น.         ----- พักรับประทานอาหารว่าง -----
14.45 –16.30 น.         ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายและแนวทางแก้ไขที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กร
                                ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย(ต่อ)
                                โดย นายโสภณ ชาเรืองฤทธิ์                  ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  
 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555

08.30 – 10.30 น.       ปัญหาข้อพิพาทและแนวทางแก้ไขตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่
                               เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
                               โดย อาจารย์ประภาศ คงเอียด                 ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
10.30 –10.45 น.        ----- พักรับประทานอาหารว่าง -----
10.45 –12.00น.         ปัญหาข้อพิพาทคดีภาษีท้องถิ่นในศาลภาษีอากรกลางเช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
                               ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายอากรรังนกอีแอ่น และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
                               โดย อาจารย์ประภาส คงเอียด                 ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
12.00 –13.00 น.         ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน -----
13.00 –14.30 น.        ปัญหาข้อพกพร่องของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเตรียมพยานหลักฐานและการนำสืบ
                               เข้าสืบคดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรรังนกอีแอ่น และ
                               ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
                               โดย อาจารย์ประภาศคงเอียด                 ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
14.30 –14.45 น.        ----- พักรับประทานอาหารว่าง -----
14.45 - 16.30 น.        แนวคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ที่เกี่ยวข้องกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
                               บำรุงท้องที่ ภาษีป้ายอากรรังนกอีแอ่น และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
                               โดย อาจารย์ประภาศ คงเอียด                ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง     


วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555

08.30 –10.30 น.       ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และ
                              ภาษีป้ายตามแนวคำพิพากษาศาลศาลฎีกา
                              โดย  อาจารย์อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร 
                                     
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
10.30 –10.45 น.        ----- พักรับประทานอาหารว่าง -----
10.45 – 12.00 น.      ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และ
                              ภาษีป้ายตามแนวคำพิพากษาศาลศาลฎีกา(ต่อ)
                              โดย  อาจารย์อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
                                      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง                                        
12.00 – 13.00 น.       ----- พักรับประทานอาหารกลางวัน -----
13.00 –14.30 น.       ตอบคำถามปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายตาม
                              แนวคำพิพากษาศาลศาลฎีกา
                              โดย  อาจารย์อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร 
                                      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
14.30 –14.45 น.       ----- พักรับประทานอาหารว่าง -----
14.45 –15.30 น.       ตอบคำถาม ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายตาม
                              แนวคำพิพากษาศาลศาลฎีกา (ต่อ)
                              โดย  อาจารย์อวิรุทธ์  ชาญชัยกิตติกร 
                                      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลภาษีอากรกลาง
15.30 –16.30 น.       พิธีมอบประกาศนียบัตร
                              โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา
                                      อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 
        
หมายเหตุ:   
         1.   กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
         2.   ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับกระเป๋าเอกสาร หนังสือรวมคำถาม – คำตอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และเอกสารประกอบการบรรยาย
  
Previous Previous