หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
TCI กลุ่มที่ 1
 
  แนะนำคณะ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์และเป้าประสงค์
  ประกาศจัดตั้งคณะ
  ประกาศแต่งตั้งคณบดี
  ทำเนียบคณบดี
  คณะกรรมการประจำคณะฯ
  ผู้บริหาร
  บุคลากร
  อาจารย์พิเศษ
  ที่ปรึกษาคณบดี
  โครงสร้างหน่วยงาน
  เมนูหลัก
  ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  กระดานสนทนา
  เว็บสาขาวิชา
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
  การเรียนการสอน
  ตรวจสอบผลการเรียน
  KSU E - Learning
  ข่าวประกาศ
  ข่าวประกาศปริญญาตรี
  ข่าวประกาศปริญญาโท
  โครงการจัดตั้งสำนักถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ 2556
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
  ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  รัฐสภาไทย
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สภาทนายความ
  เนติบัณฑิตสภา
  เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
  ระบบภาวะการมีงานทำ
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  16
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,746
  เยี่ยมชมปีนี้ :  28,474
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  485,660
  IP :  54.80.42.144
  เริ่มนับวันที่  10 มิถุนายน 2554
      PSL News & Event  
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์“       ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ       ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ       ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ       ขอเชิญบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ       ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน       ขอเชิญส่งบทความงานวิจัย / บทความทางวิชาการ       ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอบทความวิจัยสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ       ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560       ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561     
  ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (อ่าน : 35)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน : 67)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารงานวารสารการปกครอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อ่าน : 107)
คณาจารย์ บุคลากร สวัสดีปีใหม่อธิการบดี (อ่าน : 114)
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ (อ่าน : 111)
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นำสู่อาชีพนักปกครองในศตวรรษ ที่ 21(ประเพณีบุญเดือนสิงห์) (อ่าน : 288)
  กิจกรรมการเรียนการสอน
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน : 111)
ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 3/2559  (อ่าน : 63)
ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559  (อ่าน : 87)
กำหนดการชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 86)
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (ฉบับแก้ไขตามประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8/11/2559) (อ่าน : 157)
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 141)
ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2559 (Up date 30/11/2559) (อ่าน : 187)
ปฏิทินการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี (พื้นที่นามน) ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน : 201)
  ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน : 95)
ตารางสอนภาคภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน : 68)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (ภาคปกติ) (อ่าน : 69)
ตารางสอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559 (update 5/5/2560) (อ่าน : 80)
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2559  (อ่าน : 71)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559 (ภาคพิเศษ) (อ่าน : 53)
ตารางเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 (Up date 23/12/59) (อ่าน : 220)
ตารางเรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2559  (อ่าน : 179)
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน : 3)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (อ่าน : 2)
ขอเชิญร่วมงาน“เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดับนานาชาติ“ (อ่าน : 2)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show ปี 2560 (อ่าน : 2)
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา (อ่าน : 2)
ประชาสัมธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน : 2)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (อ่าน : 2)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้นอีเลิร์นนิ่ง (อ่าน : 3)
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (อ่าน : 782)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 1,319)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สาขารัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 851)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 1,331)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 730)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 786)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (Update) (อ่าน : 663)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (อ่าน : 579)
  คำสั่ง / ประกาศ
ประการมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวันลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนเรียน-2-59 (อ่าน : 68)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราเบี้ยประชุม พ.ศ.2559 (อ่าน : 69)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. 2559 (อ่าน : 59)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา-2559 (อ่าน : 148)
คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี (อ่าน : 232)
แต่งตั้งเวรประจำวันและผู้ตรวจเวรประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน : 225)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องการแต่งกายด้วยผ้าไทย (อ่าน : 243)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เรื่องห้ามนำเสนอข้อมูล (อ่าน : 306)
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์“ (อ่าน : 2)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (อ่าน : 2)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (อ่าน : 3)
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน : 2)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 (อ่าน : 2)
ประกาศรายชือผู้นำเสนอบทความ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2  (อ่าน : 294)
กำหนดการร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน : 336)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เจรจาทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (อ่าน : 1,608)
  รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน : 361)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (อ่าน : 359)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (อ่าน : 352)
รายงานการประชุม คณาจารย์และบุคลากรประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (อ่าน : 340)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (อ่าน : 396)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  (อ่าน : 357)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  (อ่าน : 368)
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  (อ่าน : 336)
  บทความ/งานวิจัย
ขอเชิญบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อ่าน : 3)
ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน (อ่าน : 2)
ขอเชิญส่งบทความงานวิจัย / บทความทางวิชาการ (อ่าน : 2)
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอบทความวิจัยสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน : 2)
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 (อ่าน : 2)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน : 2)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ (อ่าน : 3)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญส่งผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 (อ่าน : 393)
  เอกสารงานประกันฯ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุงหลังการประเมิน (อ่าน : 169)
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 154)
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ (อ่าน : 636)
องค์ประกอบที่ 2. การผลิตบัณฑิต (อ่าน : 1,295)
องค์ประกอบที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (อ่าน : 1,076)
องค์ประกอบที่ 4. การวิจัย (อ่าน : 1,090)
องค์ประกอบที่ 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม (อ่าน : 1,357)
องค์ประกอบที่ 6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (อ่าน : 1,199)
  KSU RSS

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
  
Previous Previous